Сигурни ли сте?
Грешка
Сесията ви е изтекла. Моля презаредете страницата!
EPOS v1.1
Централен депозитар 2016 - 2024.
Status: StandBy
Меню
  • Изберете роля

Често задавани въпроси

1. Какво е ЕПОС? ЕПОС е платформа на Централен депозитар АД за организиране на общи събрания (ОС) с електронни средства. Представлява софтуерен продукт, целево ориентиран към всички участници в ОС. Предоставя възможност: - Емитентите да организират провеждането на ОС надеждно и напълно автоматизирано, в съответствие с международните стандарти за корпоративни действия, разработени от Corporate Actions Joint Working Group. - Акционерите да упражнят правото си на глас по избран от тях начин (т. 6). 2. Защо ЕПОС? Емитенти, инвестиционни посредници, крайни инвеститори и упълномощени лица (потребители) имат възможност да управляват и участват в цялостния процес по организиране и провеждане на ОС. 3. Предоставяни услуги от ЕПОС: - Организиране на ОС с възможност за предварително електронно и/или online участие в реално време на български и английски език (функция, ориентирана основно към чуждестранните инвеститори). - Използване на преимуществата на електронен подпис. - Напълно автоматизиран процес на предаване на информацията,касаеща организацията на ОС - от дружеството до крайния инвеститор. - Всички операции, свързани с ОС се осъществяват през една входна точка. - Незабавно публикуване на съобщението за свикване на ОС, дневния ред и всички свързани документи до акционерите, посредниците, упълномощените лица. - Електронен достъп до всички документи, свързани с ОС, включително възможност за електронно упълномощаване за участие. - Предварително записване на вот, с възможност да последваща промяна или отмяна. - Възможност за разнородно гласуване - разпределяне на гласовете между "За" и "Против" в рамките на притежаваните акции - опция, ориентирана към попечителите. - Електронен достъп о т емитента до книгата на акционерите (download). - Електронно изпращане на коментари и участие в дискусиите, по време на провеждане на ОС . - Автоматично изчисляване на кворума и резултатите от гласуването, независимо от избрания начин за подаване на вот. - Ефирно предаване на живо на ОС. - Изготвяне на протоколите и решенията от ОС (шаблон с основните реквизити), непосредствено след неговото приключване - Наличие на инструкции в електронен вариант за използване на платформата, в помощ на потребителите. 4. Как се осъществява удостоверяване самоличността на потребителите? Удостоверяването на самоличността на потребителите се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация. Използването на КЕП гарантира максимална защита на персоналните данни. 5. Как се придобива КЕП? На интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията е публикуван списък на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за КЕП. Необходимите документи за издаването на КЕП, могат да бъдат намерени на сайтовете на тези лицензирани доставчици. Запитвания и въпроси относно използването на КЕП (вкл. и на такива, издадени в чужбина), могат да се изпращат на електронна поща: epos@csd-bg.bg. 6. Типове участие на акционерите в ОС. ЕПОС допуска няколко възможности за участие на акционерите в ОС: - Предварително (чрез запис на вота преди началото на ОС): - лично; - чрез пълномощник (вж. т.7). - Online (дистанционно, по време на ОС): - лично; - чрез пълномощник (вж. т.7). - Физическо присъствие на ОС: - лично; - чрез пълномощник (вж. т.7). 7. Възможности за участие в ОС чрез пълномощник. По преценка на притежателя на ЦК, фигуриращ като титуляр в Книгата на акционерите при организиране на ОС, правото на участие и/или гласуване може да бъде преотстъпено на пълномощник (вж. "Ръководство за потребителя", т.5.3.2.2) 8. Как се определя пълномощник? При определяне на начина на участие в ОС, акционерът вписва ЕГН на избрания от него пълномощник, както е показано на екран 15 от "Ръководство за потребителя". Пълномощникът следва да притежава КЕП на физическо лице. 9. Може ли пълномощникът да бъде инструктиран? В случай, че акционерът реши да участва в ОС чрез пълномощник, то следва да укаже и начина на гласуване: "По преценка на пълномощника" или по "Указан от титуляра начин". При избор на втория вариант на практика гласуването се осъществява от акционера - визуализира се дневния ред с активна опция за упражняване на глас. В Протокола от ОС се записва, че участието е чрез пълномощник. 10. Възможно ли е физическото участие на акционер в ОС при направен предварителен вот или назначен пълномощник? Участието в ОС физически е възможно, единствено след оттегляне (заличаване) на предварителния вот от акционера или обезсилване на даденото електронно пълномощно до момента на приключване на регистрация за online участие в ОС. В случай, че акционерът реши да упражни гласа си в деня на ОС чрез пълномощник, този пълномощник трябва да представи пред дружеството пълномощно, изготвено в съответствие с изискванията на дружеството (публикувано на сайта на дружеството). 11. Възможно ли е online участие в ОС, ако е направен предварителен вот? В случай, че акционерът се е регистрирал за online участие в ОС в указаното от емитента време, то той във времето за гласуване може да потвърди или промени направения предварителен вот. След изтичане на времето за регистрация на online участниците, акционерът може единствено да наблюдава ОС без да може да гласува. 12. Време за регистриране за online участие в ОС Времето за регистрация за online участие в ОС е част от реквизитите, които дружеството въвежда в ЕПОС при анонсиране на ОС и е видимо за акционерите наред с останалата информация в таблицата за предстоящите ОС. 13. Информация за акционерите за резултатите от ОС. Достъпът до информация за резултатите от ОС зависи от начина на участие на акционера в него. В случай че, акционерът е участвал с предварителен вот - от Протокола за ОС. При online участие, резултатът от гласуването е видим на неговия екран в секцията за гласуване, след приключване на гласуването на дадена точка от дневния ред, а за физически участващите - на място. 14. Достъп до видео сигнал по време на ОС. Услугата за записване и излъчване в ефир на ОС в реално време е опционална- по желание на емитента и не е калкулирана в цената на базовия продукт. Следва да се има предвид (особено в процеса на гласуване и изразяване на мнение), че е възможно да има известна разлика във времето между картината от видео сигнала и реално случващото се в залата, по време на ОС. 15. Съпътстваща помощна документация Всички помощни материали, в услуга на потребителите са достъпни в основното меню на публичната част на ЕПОС, разпределени в съответните рубрики.